دسته‌ها
قابلیت اطمینان منابع انسانی

پنج عادت مهندسان قابلیت اطمینان عالی

تفاوت زیادی بین یک مهندس قابلیت اطمینان خوب و یک مهندس عالی وجود دارد. برای تبدیل شدن به یک مهندس قابلیت اطمینان عالی، علاوه بر اینکه باید بعضی عادت های بد را ترک کنید، لازم است که برای دستیابی به مجموعه ای از عادت های خوب هم تلاش نمایید. پیتر هورسبرگ در این نوشتار عادت های بد و خوب یک مهندس قابلیت اطمینان عالی را شرح می دهد. نهادینه کردن این عادت های خوب نیاز به تمرین و ممارست دارد.

دسته‌ها
منابع انسانی

ارتباط دانش و انگیزه با تعهد نیروی کار

در حال حاضر، بسیاری از سازمان ها فرآیند تعالی را آغاز کرده اند، یا در میانه این راه قرار دارند یا آن را به پایان رسانده اند. اگرچه این شرکت ها در صنایع گوناگونی حضور دارند، ولی استراتژی بهینه سازی واحدهای فنی آنها (مانند نگهداشت، مهندسی و تأسیسات) تا حدود ۹۰ درصد مشابه است. یعنی رویکرد تعالی در صنایع مختلف یا در واحدهای سازمانی مختلف تفاوت جندانی ندارد. در این میان، رویکرد سازمان به نیروی کار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نیروی انسانی است که در نهایت باید استراتژی ها، رویه ها و دستورالعمل ها را اجرا کرده، سازمان را به سمت تعالی حرکت دهد.