شرح خدمات

الف – آموزش نگهداری و تعمیرات

آموزش
 • آموزش مفاهیم اصلی و پایه ای نت، شامل دورهای زیر:
  • دوره آموزشی “مفاهیم و مبانی سیستم مدیریت نت”
  • دوره آموزشی “نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده”
  • دوره آموزشی “نگهداری و تعمیرات برمبنای وضعیت”
  • دوره آموزشی “شاخص های کلیدی عملکرد فرآیند نگهداری و تعمیرات”
 • آموزش شیوه جمع آوری داده های قابلیت اطمینان و قابلیت تعمیرات تجهیزات.
 • آموزش شیوه تهیه گزارش های آماری خرابی تجهیزات و روش تحلیل آنها.
 • آموزش پیاده سازی نظام آراستگی.

ب- مشاوره و پیاده سازی نگهداری و تعمیرات

مشاوره نت
 • ممیزی سیستم نگهداری و تعمیرات و تهیه گزارش ارزیابی (رایگان).
 • طرح ریزی و پیاده سازی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات، براساس نیاز و امکانات سازمان ها، مطابق استانداردهای جهانی (ISO 14224, BS EN 16646, BS EN 15341, OREDA)، شامل:
 • طراحی استراتژی نگهداری و تعمیرات سازمان.
 • طرح ریزی شناسنامه فرآیند نت.
 • طرح ریزی رویه ها و دستورالعمل های فرآیند نت.
 • مشاوره بهبود سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات.
 • اولویت بندی تجهیزات، به منظور انتخاب سیستم نگهداری و تعمیرات مناسب.
 • مشاوره خرید نرم افزارهای تخصصی نگهداری و تعمیرات، براساس نیازمندی های سازمان.
 • طرح ریزی و پیاده سازی نظام آراستگی در واحد نت و دیگر واحد های سازمان.
 • طرح ریزی و پیاده سازی سیستم های پایش وضعیت تجهیزات (آنالیز روغن، آنالیز ارتعاشات، ترموگرافی و …).
 • مشاوره پیاده سازی روش های TPM و RCM در سازمان های نگهداری و تعمیرات.
 • طرح ریزی و پیاده سازی شاخص های کلیدی عملکرد مدیریتی و فنی نگهداری و تعمیرات.
 • پیاده سازی سیستم کدگذاری اقلام انبارها.
 • طرح ریزی و پیاده سازی سیستم کنترل موجودی قطعات یدکی.
 • انجام کلیه امور اجرایی نگهداری و تعمیرات تجهیزات.
 • انجام خدمات پایش وضعیت و تحلیل داده های حاصل از آنها (آنالیز روغن، آنالیز ارتعاشات، ترموگرافی، آلتراسونیک و …).
 • طرح ریزی و پیاده سازی سیستم مدیریت تعمیرات اساسی، براساس استانداردهای مدیریت پروژه.

پ- مدیریت انرژی

انرژی
 • ممیزی انرژی سازمان ها و ارائه گزارش فنی.
 • طرح ریزی و پیاده سازی سیستم های مدیریت مصرف انرژی، براساس استانداردهای سری ISO 50000.
 • طرح ریزی و پیاده سازی شاخص های کلیدی عملکرد انرژی، براساس استانداردهای ملی و بین المللی (مانند شاخص SEC).

ت- بهداشت

بهداشت
 • معاینات ادواری و بدو استخدام، کارت های بهداشت وگواهینامه های آموزشی.
 • شناسایی عوامل زیان آور محیط کار (فیزیکی، شیمیایی، ارگونومی، بیولوژیکی و …).
 • مشاوره در زمینه بهداشت آب آشامیدنی و مواد غذایی.

ث- ایمنی

ایمنی
 • بازدید و تعیین نواقص ایمنی محیط کار.
 • بررسی وضعیت ایمنی تجهیزات باربرداری (لیفتراک ها، چرثقیل ها، بالابرها، اسلینگ ها و …).
 • بررسی وضعیت ایمنی تجهیزات برقی.
 • بررسی وضعیت ایمنی کار در ارتفاع.
 • مشاوره در زمینه تهیه دستورالعمل های ایمنی، براساس الزامات آیین نامه های قانونی (کار در ارتفاع، ماشین ابزار، انبار، کار با کپسول های تحت فشار، جوشکاری و برشکاری موتوری و تعمیرگاه ها، آزمایشگاه و …).
 • مشاوره در خصوص پیاده سازی و اجرای شرایط اضطراری (زلزله، آتش سوزی، سیل و …).
 • تهیه چک لیست های ایمنی محیط کار.
 • مشاوره در خصوص مباحث اعلام و اطفای حریق در سازمان.
 • ایجاد روش های ایمنی انجام کار.
 • مشاوره در خصوص اجرای آزمون های ایمنی (مخازن تحت فشار، دیگ های بخار، جرثقیل ها، لیفتراک ها، ارت سنجی و …).
 • مشاوره در خصوص انواع وسایل حفاظت فردی مورد نیاز کارکنان.

ج- محیط زیست

محیط زیست
 • بازدید و بررسی وضعیت موجود سازمان به لحاظ رعایت استانداردها و جنبه های محیط زیستی.
 • بررسی وضعیت پساب بهداشتی و مقایسه با استانداردها و الزامات قانونی.
 • بررسی وضعیت مدیریت پسماندها (عادی، ویژه و …) و مقایسه با استانداردها.
 • بررسی وضعیت گرد و غبار و گازهای خروجی دودکش ها و مقایسه با استانداردها و الزامات قانونی.
 • انجام مذاکره و عقد قرارداد با شرکت های معتمد محیط زیست در خصوص اندازه گیری های محیط زیستی (خود اظهاری ها) .
 • مشاوره در خصوص حذف یا کاهش (رسیدن به سطح استاندارد) جنبه های زیان آور محیط زیست.

چ- ایزو

ایزو
 • مشاوره و پیاده سازی استاندارد ایزو ۲۰۱۸-۴۵۰۰۱ (ایمنی و بهداشت حرفه ای) در سازمان.
 • مشاوره و پیاده سازی استاندارد ایزو ۲۰۱۵-۱۴۰۰۱(محیط زیست) در سازمان.

ح- سایر خدمات

 • ایجاد دستورالعمل ها و رویه های ایمنی، بهداشت و محیط زیست.
 • آموزش در خصوص دستورالعمل های ایمنی، بهداشت و محیط زیست.
 • تهیه پوستر های ایمنی و …
 • مشاوره در زمینه تفسیر و تحلیل نتایج اندازه گیری های بهداشت، ایمنی و محیط زیست.